■ seznamuje stavebníka se všemi podklady, doklady a povoleními k realizaci stavby
■ zajišťujeme zápis o předání a převzetí staveniště
■ zajišťujeme soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo
■ kontrolujeme kvalitu prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
■ kontrolujeme harmonogram výstavby
■ kontrolujeme části díla,které budou zakryty,nebo trvale nepřístupné
■ spolupracujeme s autorským dozorem
■ zajišťujeme soupis vad a nedodělků a kontroluje jejich odstranění
■ projednáváme vícepráce
■ odsouhlasujeme rozsah prací pro čerpání záloh na výstavbu